Privacyverklaring Laan Dierosteopathie mei 2018

Laan Dierosteopathie, gevestigd aan Boslaan 26, 2061 VJ Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.annemarijnlaan.nl Boslaan 26, 2061 VJ Bloemendaal +31615007886
Annemarijn Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van Laan Dierosteopathie. Zij is te bereiken via info@annemarijnlaan.nl

Persoonsgegevens

Laan Dierosteopathie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam diereigenaar
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Naam, afstamming, chipgegevens, geslacht, ras en leeftijd van uw dier.
● Bezoekadres waar het dier verblijft
● Gegevens van de dierverzekering van uw dier
● Declaratiegegevens
● Gegevens dierenarts/verwijzer
● Informatie uit anamnese, onderzoek alsmede het behandeljournaal
● Vragenlijsten/klinimetrie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een klant ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@annemarijnlaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Laan Dierosteopathie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Ten behoeve van het uitvoeren van de behandeling van uw dier
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om na toestemming van de diereigenaar contact op te nemen met derden, zoals dierenartsen en collega’s.
– Informatie vanuit anamnese, onderzoek en behandeling wordt ook gebruikt om het behandelverloop inzichtelijk te maken. Hiertoe behoren ook evt vragenlijsten en klinimetrie.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Laan Dierosteopathie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Laan Dierosteopathie neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Laan Dierosteopathie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Laan Dierosteopathie bewaart uw gegevens op papier en/of als PDF in een app in Apple iCloud voor onbepaalde tijd. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van zorg passend bij uw hulpvraag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laan Dierosteopathie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en/of uitsluitend in die gevallen indien sprake is van een noodsituatie waarin u zelf geen toestemming meer kunt geven en uw gezondheid of die van uw dier in gevaar is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Laan Dierosteopathie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laan Dierosteopathie gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laan Dierosteopathie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@annemarijnlaan.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Laan Dierosteopathie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Laan Dierosteopathie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, volgens de normering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wordt regelmatig geevalueerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annemarijnlaan.nl

 

facebook-logo-square twitter-logo-square linkedin-logo-square2 pinterest

Privacyverklaring